NCR Coöperatie Academie
Coöperatief leren doe je samen
Als NCR-lid profiteert u van een speciaal aanbod:
bij twee aanmeldingen betaalt u er slechts één!

Leergang Voorzitters van coöperaties

Goed voorbeeld doet goed volgen

Coöperaties opereren veelal in situaties die tegemoet moeten komen aan meerdere stakeholders. Uiteraard de achterban, de coöperatie als geheel en andere stakeholders. Dat vergt op meerdere terreinen goede stuurmanskunst, speciaal van de voorzitter, om tot een gewenst resultaat te komen.

Het gaat daarbij om het juiste samenspel met de andere leden uit het bestuur, maar ook met de verschillende stakeholders. De voorzitter moet dus een professioneel kader bieden, opdat anderen effectief kunnen functioneren. Daarom is het essentieel dat de voorzitter de juiste bagage heeft qua kennis, inzichten, attitude en vaardigheden om aan de rol goede invulling te geven.

Dit compacte driedaagse programma is bedoeld om voorzitters  die binnen de coöperatieve context opereren, goed te ondersteunen en verder te ontwikkelen in de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor goed voorzitterschap.

Samen met gelijkgestemde andere voorzitters is er ruimschoots de mogelijkheid om in dialoog de verschillende thematieken te bespreken. Na het volgen van deze leergang heeft de voorzitter zijn/haar repertoire vergroot om zijn functie goed vorm te geven.

Dit programma is sterk interactief van opzet. Daarbij wordt een combinatie gehanteerd van kennisinput van experts, uitwisseling van ervaringen van de deelnemers, oefening en toepassen in de praktijk. Door een maximale groepsgrootte van 15 deelnemers kan eigen casuïstiek ruimschoots aan bod komen.

Doelgroep

Dit programma is gericht op voorzitters van besturen en Raden van Commissarissen/ Raden van Toezicht, afdelingsvoorzitters, districtsvoorzitters en kringvoorzitters van coöperaties.

Onderwerpen

Persoonlijke invulling
 • Het profiel van de voorzitter in de context van de coöperatie;
 • Uitwerking van en schakelen naar de diverse rollen van de voorzitter;
 • De samenwerking en afstemming met vertegenwoordigers van de coöperatie;
 • Teamvorming en het samenspel tussen voorzitter als primus inter pares en de andere bestuursleden.
De rol van de voorzitter bij de inhoudelijke regievoering
 •  Komen tot resultaatbepaling en inrichten van het proces daartoe;
 • (Meerjarige) agendering en planning op basis van de visie en strategie;
 • Bepalen van verschillende overlegvormen, passend bij de specifieke situaties;
 • De rol van boegbeeld is het representeren van de organisatie naar buiten: politiek, maatschappij, samenwerkingspartners;
 • Rol- en taakverdeling op basis van competenties;
 • Timingsaspecten.
Effectief vergaderen
 •  Voorbereiding;
 • Participatie van de deelnemers;
 • Bepalen van de hoofdlijnen;
 • Tijdmanagement;
 • Doelgerichtheid en besluitvorming;
 • Hoofdtaken van de voorzitter na de vergadering.
 Teamontwikkeling en het voorzitterschap
 • Het selectieproces en teamsamenstelling van de leden van de bestuurlijke entiteit;
 • Het voeren van functionerings- en evaluatiegesprekken;
 • Het inbouwen van reflectiemomenten;
 • Fases van conflicthantering;
 • Het omgaan met dilemma’s op basis van casuïstiek.

Wat brengt dit programma u?

 • Meerjarig de lijn uitstippelen van de bestuurlijke eenheid waaraan de voorzitter leiding geeft.
 • Het juiste samenspel:
  • tussen de bestuursleden onderling en andere overlegorganen van de coöperatie;
  • met de ledenraad van de coöperatie;
  • met andere actoren in het maatschappelijk veld.
 • De eigen rol als voorzitter effectief inzetten, zowel intern als extern.

Locatie

Huis van de Coöperaties
De Poort 40
Houten